Poslovnik o radu Skupštine

Na osnovi članka 18. Zakona o udrugama (NN br. 74/2014) i članka 18. Statuta Udruge Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista (HDPBN), Skupština Udruge Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista,  na sjednici održanoj dana 20. 05. 2016. godine, usvojila je izmjene i dopune

 

P O S L O V N I K A

O RADU SKUPŠTINE UDRUGE 

HRVATSKO DRUŠTVO PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISTA

 

  1. OPĆE ODREDNICE

 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom pobliže se uređuje rad i organizacija Skupštine Udruge HDPBN (u daljnjem tekstu: Udruga) u Zagrebu.

Članak 2.

Odredbe Poslovnika obvezuju sve članove Skupštine, njezina tijela i ostale osobe koje sudjeluju u radu Skupštine.

Članak 3.

Brigu o primjeni odredaba Poslovnika vodi Predsjedništvo Skupštine.

Članak 4.

Rad skupštine je javan.

 

  1. SAZIV I ODRŽAVANJE SJEDNICA

Članak 5.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge. Pozivi u pisanom obliku dostavljaju se petnaest dana prije održavanja sjednice.

Članak 6.

U privitku poziva na sjednicu nalazi se prijedlog dnevnog reda i materijal za raspravu. Konačni dnevni red donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova članova nazočnih na Skupštini.

Članak 7.

Sjednicu Skupštine priprema Upravni odbor Udruge, a pripremom rukovodi predsjednik.

 

Članak 8.

Skupštinu otvara predsjednik Udruge (u njegovoj odsutnosti dopredsjednik), te rukovodi njezinim radom do izbora Predsjedništva Skupštine. Prije izbora Predsjedništva Skupštine, predsjednik utvrđuje i objavljuje broj članova nazočnih na Skupštini.

Članak 9.

Kandidate za Predsjedništvo Skupštine (3 člana) predlažu članovi Skupštine Udruge. Izbor Predsjedništva Skupštine provodi se javnim glasovanjem.

Članak 10.

Skupština bira slijedeća radna tijela: 1. voditelja zapisnika, 2. ovjerovitelje zapisnika (dva člana), 3. Povjerenstvo za provedbu izbora (3 člana).

Članak 11.

Skupština Udruge pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazočna najmanje polovina broja članova Skupštine.

Članak 12.

Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova Skupštine, sazivatelj predlaže da se pričeka pola sata. Ukoliko se nakon isteka pola sata ne skupi polovina članova Skupštine, Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutno najmanje petnaest članova Skupštine.

Članak 13.

Nakon isteka pola sata, predsjednik Predsjedništva Skupštine obavještava Skupštinu o broju prisutnih članova i postojanju kvoruma.

Članak 14.

Nakon izbora, Predsjedništvo Skupštine vodi sjednicu Skupštine. To tijelo ima zadaću da: 1. sjednica Skupštine teče prema usvojenim točkama dnevnog reda, te prema odrednicama Poslovnika, 2. riječ za raspravu daje članovima skupštine i ostalim osobama koje su Skupštini nazočne, 3. utvrđuje jesu li prijedlozi zaključaka i odluka prihvaćeni, 4. daje izvješće o rezultatima glasovanja.

Članak 15.

Prije prelaska na dnevni red, članovi Upravnog odbora i predsjednik odgovaraju na unaprijed postavljena pitanja članova. Predsjedništvo Skupštine donosi odluku o tome da li će se odgovori dati izravno na sjednici ili u pisanom obliku nakon sjednice.

Članak 16.

U raspravi, sudionici sjednice govore onim redoslijedom kojim su se javili. Predsjedništvo Skupštine može promjeniti redoslijed radi cjelovitosti pojedinih rasprava. Svaki sudionik o istoj temi može samo jednom raspravljati.

Članak 17.

Predsjedništvo Skupštine daje riječ preko reda sudioniku u raspravi kada želi govoriti o nepoštovanju odrednica ovog Poslovnika, njihove zakonitost ili netočno iznesenenim tvrdnjama.

Članak 18.

Predsjedništvo Skupštine omogućuje svakom sudioniku u raspravi nesmetano iznošenje svojih stavova, ali ga isto tako može upozoriti ako se udalji od teme za raspravu, te ako je suviše opširan ili vrijeđa i kleveće. Takvom sudioniku u raspravi može se oduzeti riječ.

Skupština može odlučiti de se ograniči vrijeme rasprave.

 

III. IZBOR TIJELA UDRUGE

Članak 19.

Skupština Udruge izabire članove za slijedeća tijela: 1. Upravni odbor (15 članova) i 2. Nadzorni odbor (3 člana).

Izbor članova tijela iz stavka 1. ovoga članka obavlja se javnim glasovanjem, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 20.

Na prijedlog članova Skupštine bira se predsjednik. O izboru predsjednika odlučuje Skupština javnim glasovanjem osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 21.

Prijedlog kandidata za članove Upravnog odbora daje predsjednik Udruge.

Članovi Skupštine mogu, prema stavku 1. ovoga članka, uz predhodno obrazloženje predložiti izmjenu ili dopunu liste kandidata.

Na osnovi stavka 2. ovog članka, kandidati se stavljaju na listu ako dobiju natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja nazočnih članova Skupštine.

Odluka o stavljanju kandidata na listu donosi se javnim glasovanjem. Cjelovita lista kandidata utvrđuje se javnim glasovanjem.

Članak 22.

Na prijedlog članova Skupštine, Skupština javnim glasovanjem (osim ako Skupština ne odluči drugačije) izabire tri člana Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 23.

Izabrani su oni kandidati koji su dobili natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja nazočnih članova Skupštine. Ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, za te kandidate glasovanje se ponavlja.

Članak 24.

Ako pri glasovanju potrebnu većinu glasova ne dobije toliki broj kandidata koji se bira, glasovanje se ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu glasova.

Za ponavljanje glasovanja iz predhodnog stavka ovoga članka sastavlja se lista kandidata koja ima veći broj kandidata, najviše do 1/3 od broja koji se izabire.

Redoslijed tako utvrđene liste radi se na osnovi glasova dobivenih u predhodnom glasovanju.

 

  1. DONOŠENJE ODLUKA I GLASOVANJE

Članak 25.

Nakon provedene rasprave o točkama iz dnevnog reda i/ili nakon prihvaćanja prijedloga bez rasprave, Skupština Udruge donosi odluke i/ili zaključke u skladu s odrednicama Statuta Udruge.

Članak 26.

Prije glasovanja o odlukama i/ili zaključcima, Predsjedništvo Skupštine utvrđuje konačan oblik odluka i zaključaka.

Javno se glasovanje provodi onim slijedom kojim su predložene pojedinačne odluke i/ili zaključci.

Odluku o tajnom glasovanju (bilo o nekoj odluci, zaključku ili pri izbiru nekog od tijela Skupštine) u skladu sa zakonom može donijeti Skupština Udruge.

Članak 27.

Predsjedništvo Skupštine provodi postupak glasovanja, utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja.

Usvojena je odluka koja dobije većinu glasova nazočnih članova Skupštine Udruge.

Ako neki od prijedloga ne dobije potrebnu većinu, prelazi se na glasovanje o slijedećem prijedlogu.

Ako o pojedinom pitanju postoji samo jedan prijedlog, a ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja. Ako i nakon tog glasovanja prijedlog ne dobije potreban broj glasova, odluka ili zaključak o tome odlaže se za slijedeću sjednicu Skupštine.

Članak 28.

Odluke i zaključci koji su izglasani i unijeti u zapisnik, kao i drugi pisani materijali koje je Skupština glasovanjem usvojila, predstavljaju stavove Skupštine Udruge.

Članak 29.

Usvojene odluke i zaključci dostavljaju se svim članovima Skupštine i ostalim sudionicima u radu Skupštine i tijelima na koje se te odluke i zaključci odnose.

  1. OSTALE ODREDNICE

Članak 30.

Sjednici Skupštine nazočni su članovi Upravnog i Nadzornog odbora Udruge.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora Udruge imaju sva prava članova Skupštine.

Članak 31.

Sve dokumente i odluke koje donese Skupština potpisuje predsjednik Udruge.

Članak 32.

Tijekom rada Skupštine, vodi se zapisnik koji obvezatno mora imati: 1. redni broj sjednice, 2. mjesto, vrijeme i datum održavanja, 3. sastav Predsjedništva Skupštine, ime voditelja zapisnika i ovjerovitelja, 4. popis nazočnih članova na sjednici Skupštine, 5. predloženi i usvojeni dnevni red, 6. imena sudionika u raspravi, kratki sadržaj njihove rasprave i eventualne prijedloge, 7. cjeloviti oblik odluka i zaključaka, uz naznaku koliko je članova u postupku prihvaćanja bilo za ili protiv, 8. vrijeme završetka sjednice.

  1. ZAVRŠNE ODREDNICE

Članak 33.

Tumačenje ovog Poslovnika daje Skupština Udruge.

Članak 34.

Ovaj Poslovnik ima svoju pravovaljanost danom prihvaćanja na Skupštini Udruge.

 

Zagreb, 20. 05. 2016.                                                                     

Predsjednik Udruge:

Prof. dr. sc. Frane Delaš