Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/2014.), u daljnjem tekstu Zakon), i članka 17. Statuta Skupština Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, na svojoj sjednici, koja je održana 21. svibnja 2015. god., donijela je

 

S  T  A  T  U  T

Udruge

Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa,

biotehnologa i nutricionista – HDPBN

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatsko društvo Prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, nezavisna je udruga građana koja okuplja diplomirane inženjere prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma, prvostupnike, magistre struke, magistre znanosti i doktore znanosti (u daljnjem tekstu: HDPBN)  i njihove prijatelje.

HDPBN je nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija.

 

Članak 2.

Puni naziv HDPBN glasi: Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista.

Engleski naziv Udruge glasi: Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists.

Skraćeni  naziv Udruge glasi: HDPBN.

Skraćeni engleski naziv Udruge glasi : CROFoST

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

HDPBN djeluje na području Republike Hrvatske.

HDPBN ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga registrirana je pri nadležnom tijelu.

HDPBN zastupa predsjednik Udruge.

Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

 

Članak 3.

Radi što bolje povezanosti članstva, te boljeg rada, kao krovna organizacija, HDPBN može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području jedne ili više općina, gradova ili županija.

Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom, kojeg donosi Skupština HDPBN.

 

Podružnice HDPBN

Radi djelovanja na području cijele Republike Hrvatske, HDPBN u svom sastavu ima Podružnice. Podružnice imaju drugačije teritorijalno sjedište od HDPBN i mogu biti samostalne pravne osobe.

 

Međusobna prava i obveze podružnica i sekcija u ostvarivanju zajedničkih ciljeva, djelatnosti, interesa i poslova u HDPBN uređuju se ovim Statutom i drugim aktima Upravnog odbora.

U sastavu HDPBN djeluje odbor AMAC-društvo bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu, koji nema status pravne osobe.

 

Članak 4.

HDPBN ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini  pečata je oznaka sjedišta Udruge.

 

Članak 5.

HDPBN može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.

Rad HDPBN je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova HDPBN i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članovi udruge o radu se obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela HDPBN.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, HDPBN može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.

Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.

HDPBN po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

 1.  CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

 

Članak 7.

Cilj HDPBN je povezivanje inženjera i diplomiranih inženjera prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma prvostupnika,magistara struke,magistara znanosti i doktora znanosti i njihovih prijatelja radi razvijanja i unaprijeđenja struke, te očuvanja njezina digniteta.

 

HDPBN djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja, znanosti, stručnog rada i istraživanja te strukovnog udruživanja na području znanosti, stručnog rada i istraživanja.

 

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 • okupljanjem  građana koji se bave temama ove struke,
 • promicanjem i unaprijeđivanjem struke,
 • organiziranjem savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih i promotivnih skupova struke,
 • strukovnim povezivanjem, te stručnim i profesionalnim usavršavanjem članova,
 • suradnjom s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te organizacijama koje podupiru rad Udruge,
 • ostvarivanjem stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama,
 • izdavanjem znanstveno- stručnog časopisa sukladno zakonu,
 • sudjelovanje u radu područne komore ili drugih interesnih organizacija u području razvijanjem i unaprijeđivanjem struke (kroz podružnice i sekcije),
 • djelovanja udruge.
 • obavljanjem i drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

 

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

    ČLANOVA

Članak 8.

Članstvo u HDPBN može biti redovno i počasno.

Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut i opće akte HDPBN.

Redovnim članom HDPBN mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost Udruge.

Počasnim članom mogu postati državljani republike Hrvatske i stranci, koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju HDPBN.

 

Članak 9.

Redovnim članom postaje se upisom u registar članova, kojeg vodi tajnik HDPBN.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora HDPBN.

U HDPBN se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor HDPBN u skladu s zakonskim i drugim propisima. Registar sadrži slijedeće podatke: o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 10.

Prava i obveze članova jesu:

 • da biraju i budu birani u tijela HDPBN,
 • da budu obaviješteni o radu HDPBN i njenih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva HDPBN i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata HDPBN,
 • da redovito plaćaju članarinu,
 • da čuvaju i podižu ugled HDPBN,
 • da mogu postati i članovi Alumnija PBF-a .

 

Članak 11.

 Prava pravnih osoba

 

Pravne osobe mogu predlagati:

 • politiku  razvoja HDPBN, stručne programe i programe javnih potreba u djelatnosti HDPBN,
 • organizacijske oblike upravljanja i gospodarenja,
 • financijsku politiku i način njezina provođenja,
 • oblike obavljanja gospodarskih djelatnosti.

 

Članak 12.

Član HDPBN može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese HDPBN ili prouzroči ozbiljnu štetu HDPBN  i njenom članstvu.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor HDPBN.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

 

Članak 13.

Članstvo u HDPBN prestaje:

 • prestankom djelovanja HDPBN
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva.

 

 1. IV.  TIJELA UDRUGE

 

Članak 14.

Tijela HDPBN jesu:

 1. Skupština HDPBN
 2. Upravni odbor HDPBN
 3. Izvršni odbor HDPBN
 4. Predsjednik HDPBN
 5. Nadzorni odbor HDPBN

 

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo HDPBN, a čine je sve fizičke osobe, članovi HDPBN, te predstavnik pravne osobe koja je član HDPBN, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Redovna Skupština HDPBN održava se najmanje jednom godišnje.

Predsjednik HDPBN može sazvati Izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova HDPBN, s time da se odmah predloži dnevni red.

Ako predsjednik HDPBN ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvati će je predlagač.

Na Izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

 

Članak 16.

Skupštinu saziva predsjednik HDPBN dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Skupštine  Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 17.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj predlaže da se pričeka pola sata. Ukoliko se nakon isteka pola sata ne skupi polovina članova, Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutno najmanje petnaest članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada  HDPBN Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

 

Članak 18.

Skupština HDPBN

 • donosi Statut te njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje HDPBN,
 • bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora HDPBN,
 • bira i razrješava predsjednika i dva dopredsjednika HDPBN,
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
 • razmatra izvješće o radu predsjednika HDPBN,
 • odlučuje o sudjelovanju HDPBN u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
 • odlučuje o udruživanju Udruge s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih,
 • rješava žalbe članova HDPBN u drugom stupnju,
 • odlučuje o prestanku Udruge,
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad HDPBN, utvrđenih ovim Statutom, a koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 

Članak 19.

Predsjednik HDPBN osigurava pravilan i zakonit rad HDPBN, a bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine, s time da može biti biran više puta za redom.

Upravni odbor i predsjednika HDPBN, Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

Ukoliko razriješava cijeli Upravni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ukoliko razriješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Upravni odbor i svaki njegov član, za svoj rad odgovara Skupštini.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razriješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razriješenju. Skupšina je dužna donijeti odluku o zahtjevu o razriješenju na svojoj prvoj sjednici.

 

Članak 20.

Upravni odbor ima 15 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

 

Upravni odbor HDPBN

 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
 • bira i razriješava tajnika i rizničara HDPBN,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana  i završnog račun HDPBN,
 • podnosi Skupštini godišnje izviješće o radu HDPBN,
 • odlučuje o visini članarine,
 • odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva,
 • odlučuje o promijeni adrese sjedišta HDPBN,
 • brine se o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o korištenju imovine HDPBN,
 • osniva odbore,stalne i privremne komisije-povjerenstva i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva HDPBN,
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 21.

Pridruženi članovi Upravnog odbora

Predstavnici pojedinih podružnica društva predstavljaju pridružene članove Upravnog odbora. Oni sudjeluju u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja.

 

Članak 22.

Predsjednik HDPBN zastupa HDPBN, predsjeda sjednicama Skupštine, te odgovara za zakonitost rada HDPBN.

Predsjednik HDPBN ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

 

Predsjednik HDPBN

 • saziva sjednice Skupštine HDPBN i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom HDPBN između dviju sjednica Skupštine.

 

Dopredsjednici pomažu predsjedniku HDPBN u njegovu radu i obavljaju i druge poslove koje im povjeri predsjednik i Upravni odbor.

 

Članak 23.

Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici, iz svojih redova bira tajnika HDPBN na vrijeme od 4 godine, te rizničara HDPBN.

 

Članak 24.

Izvršni odbor HDPBN

Izvršni odbor je operativno tijelo Upravnog odbora HDPBN, kojeg na prijedlog predsjednika imenuje Upravni odbor, radi što učinkovitijeg ostvarivanja zadataka iz djelokruga rada Upravnog odbora.

 

Članak 25.

Izvršni odbor ima sedam članova.

Izvršni odbor čine Predsjednik, dva  dopredsjednika i četiri člana.

Članovi Izvršnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Članak 26.

Izvršni odbor obavlja sve poslove i zadatke iz djelokruga rada Upravnog odbora HDPBN propisane člankom 20. ovog Statuta.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova članova nazočnih na sjednici javnim glasovanjem.

Odluke i zaključci Izvršnog odbora podliježu verifikaciji.

Verifikaciju obavlja Upravni odbor HDPBN na svojim sjednicama u pravilu početkom tekućeg razdoblja za prethodno kvartalno razdoblje.

 

Članak 27.

Članovi Izvršnog odbora imaju posve jednaka prava i odgovornosti u radu i odlučivanju po pitanjima iz svog djelokruga.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

 

Članak  28.

Izvršni odbor radi u sjednicama koje se u pravilu održavaju jednom mjesečno.

Sjednice saziva i predsjedava im Predsjednik HDPBN.

 

Članak 29.

Tajnik HDPBN

 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
 • brine se o urednom vođenju registra članova,
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine, Upravnog odbora i Izvršnog odbora
 • vodi i čuva arhivu HDPBN te
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora i Izvršnog odbora u skladu s općim aktima HDPBN.

 

Rizničar HDPBN obavlja poslove materijalno-financijskog poslovanja.

 

Članak 30.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela HDPBN.

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova HDPBN prema potrebi.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izviješća Upravnom odboru.

 

Članak 31.

Nadzorni odbor HDPBN

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine s mogućnošću reizbora.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Članak 32.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 • primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata HDPBN,
 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine HDPBN,
 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 33.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju HDPBN.

Upravni odbor i svaki član HDPBN dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju HDPBN, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata HDPBN.

 

Članak 34.

Na način i postupak razriješenja Nadzornog odbora ili njegovog člana primijenjuju se odredbe članka 20. ovoga Statuta.

 

Članak 35.

Imovina HDPBN

Imovinu HDPBN čine prihodi koje ostvaruje od:

 • članarine,
 • donacija, dotacije i sponzorstva
 • sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje HDPBN,
 • sredstava ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja, te od izdavačke djelatnosti sukladno Zakonu,
 • ostalih prihoda sukladno Zakonu.

 

Članak 36.

HDPBN upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku kalendarske godine za koju je donesen financijski plan, sastavlja se završni račun.

Predsjednik HDPBN ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Udruge.

 

 1. LIKVIDATOR

Članak 37.

U slučaju provođenja postupka likvidacije Udruge HDPBN poslove oko likvidacije obavlja likvidator.

Likvidator je fizička osoba koju na prijedlog Upravnog odbora bira i opoziva Skupština HDPBN i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Upravnog odbora HDPBN, ali mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad u visini koju odredi Upravni odbor HDPBN.

 1. SREDSTVA I MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 38.

Materijalnu osnovicu djelatnosti HDPBN sačinjavaju nepokretne i pokretne stvari na kojima je HDPBN stekao pravo vlasništva temeljem zakona,valjanog pravnog posla ili na drugi način u skladu sa zakonom, odnosno na kojima je steklao pravo vlasništva temeljem Zakona, valjanog pravnog posla ili na drugi način u skladu sa Zakonom.

 

Članak 39.

Osnovicu djelatnosti HDPBN  čine prava i novčana sredstva stečena na osnovi Zakona ili u skladu sa Zakonom.

 

Članak 40.

Materijalno financijsko poslovanje HDPBN organizira se i vodi u skladu sa zakonskim propisima.

 

VII.  STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 41.

Statut je temeljni opći akt HDPBN i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odrednicama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor HDPBN i upućuje ga na raspravu članovima HDPBN.

Upravni odbor HDPBN razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta te ga upućuje Skupštini na usvajanje.

Izmjene i dopune Statuta HDPBN donose se na način i po postupku za njegovo donošenje.

 

Članak 42.

Tumačenje odrednica Statuta daje Skupština HDPBN.

 

Članak 43.

Sva unutarnja pitanja HDPBN, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

 

VIII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

HDPBN prestaje s radom odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka imovina HDPBN pripada Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prehrambeno-biotehnološki fakultet je dužan u roku od 6 mjeseci nakon prestanka rada HDPBN osnovati udrugu sa sličnim ciljevima.

 

Članak 45.

Ovaj Statut usvojen je na Skupštini HDPBN, održanoj 21. svibnja 2015. i stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 21. 05. 2015.

 

Predsjednik HDPBN:

Dr. sc. Frane Delaš